Amdar Shashikant Shinde Mahavidyalay, Medha.

Jaywant Pratishthan Humgaon Sanchalit

Amdar Shashikant Shinde Mahavidyalay, Medha

Tal- Jawali, Dist- Satara,

Maharashtra, Pin- 415012.
02378- 285645,
02378- 285645,
accmedha@yahoo.com
www.assmmedha.edu.in
SATARA
Jaywant Pratishthan, Humgaon

Tal- Jawali, Dist- Satara, Maharashtra

Pin- 415514
Shivaji University, Kolhapur
02 July, 2002
05 June, 2012
11 June, 2013


Amdar Shashikant Shinde Mahavidyalay, Medha.
Amdar Shashikant Shinde Mahavidyalay, Medha.
Top