Amdar Shashikant Shinde Mahavidyalay, Medha.


1 Shri. Kokare V. B. M.A. Office Superintendent 9421211405
2 Shri. Deshmukh P. R. B.A. Senior Clerk 9823716576
3 Shri. Jadhav V. B. B.A. Junior Clerk 9960254815
4 Shri. Jadhav A. S. XII Lab. Assistant 9975393985
5 Shri. Ombale J. B. XII Lab. Attendant 7798728669
6 Shri. Jadhav H. A. IX Lab. Attendant 9766786872
7 Shri. Dhanawade V. L. B.A. Library Attendant 9421121962
8 Shri. Junghare S. V. B.A. Library Attendant 8552871804
9 Shri. Madane A. T. XII Lib. Attendant 7709856081
10 Shri. Deshmukh A. R. IX Peon 9881718553
11 Shri. Parihar P. S. XII Peon 9657110642
12 Shri. Shinde H. B. XII Peon 9657021078

Amdar Shashikant Shinde Mahavidyalay, Medha.
Amdar Shashikant Shinde Mahavidyalay, Medha.
Top